• آزمایشگاه مستقر

آزمایشگاه مستقر

با توجه به اینکه کنترل کیفیت مصالح و نحوه اجرا در حین ساخت پروژه های عمرانی از اولویت خاصی برخوردار بوده و در واقع تضمین کننده مراحل و مصالح اجرا شده می باشد.

شرکت مهندسین مشاور پی خاک سنگ به منظور انجام مجموعه مطالعات و عملیات کنترل کیفی مصالح و خاک، با اختیار داشتن تجهیزات مدرن و بروز در حوزه آزمایشگاه مستقر را با رعایت استاندردهای بین المللی و دستورالعمل های مشخصه در هر آزمایش خدمات ذیل را ارائه می نماید:

  • انجام کلیه خدمات کنترل بر اجرای عملیات خاکی، بتن، سیمان ، آسفالت، قیر و ....

  • پتانسیل استقرار چندین آزمایشگاه مستقر بطور همزمان