• بهسازی و پایدارسازی

بهسازی و مقاوم سازی

روشهای بهسازی و پایداری سازی خاک در مواجه با خاک های مسئله دار و پدیده هایی ازجمله نشت زیاد، روانگرایی، تورم و … کاربرد دارد. بطور معمول روش های بهسازی زمین وابسته به نیازهای خاص پروژه در یک ساختگاه مشخص تعریف می شود، لیکن بطور کلی می تواند در یکی از گروه های معمول زیر قرار گیرد(Ozdagan, 2010):

  • افزایش مقاومت برشی زمین تا ظرفیت مقاومت در برابر گسیختگی های ناگهانی را داشته باشد،

  • کاهش تراکم پذیری خاک تا از جابجایی های زیاد زمین ممانعت کند،

  • کاهش تراوایی خاک تا سرعت نشت آب را کاهش دهد(که معمولاً در سدهای خاکی و کاربردهای زیستی محیطی معمول تر هستند).

انواع روشهای کلی بهسازی و پایدار سازی مطابق جدول ذیل قابل اشاره می باشد.

behs

که با توجه به تنوع گوناگون در روشهای بهسازی و اصلاح خاک شرکت مهندسین مشاور پی خاک سنگ در زمینه های ذیل با بهره گیری از متخصین ماهر و تجربه در پروژه های مختلف آمادگی ارائه خدمات ذیل می باشد:

  • طراحی و اجرای پروژه‌های پایدارسازی گود ، شامل : نیلینگ ، مهار و ... ( Nailing , Anchor , … )

  • طراحی و اجرای پروژه‌های تحکیم بستر میکروپایل (Micro Pile)

  • طراحی و اجرای انواع تزریق شامل تزریق تماسی ، تحکیمی و پرکننده