گروه صنعتی پی خاک سنگ

ماسه استاندارد (۵ کیلوگرم)

ماسه استاندارد (۵ کیلوگرم)

قیمت:

35,000 تومان

مشخصات ماسه استاندارد (۵ کیلوگرم)