گروه صنعتی پی خاک سنگ

لوازم سه محوری به قطر 50

قیمت:

3,000,000 تومان

مشخصات لوازم سه محوری به قطر 50

لوازم سه محوری به قطر 50 برای آماده سازی نمونه‌های خاک مورد استفاده قرار می‌گیرد. این لوازم عبارتند از:

  • غشاءکش (غشاء انداز)
  • غشاء
  • نمونه گیر با چکش
  • نمونه درست کن (نمونه گیر دو کفه مساحت نمونه با چکش)
  • کاغذ صافی
  • سنگ متخلخل

زمان تحویل فوری