...
تاریخ انتشار : May 26, 2024, 7:18 a.m. نویسنده : دسته بندی : آزمایش‌های آزمایشگاهی خاک تعداد بازدید : 41

موضوع مقاله : آزمایش دانسیته در محل به روش مخروط ماسه

شرح مختصر :

هدف از این آزمایش تعيين وزن مخصوص مرطوب و خشک می‌باشد. همچنین برای اطلاع از ميزان تراکم خاک…

→ مطالعه بیشتر
...
تاریخ انتشار : May 26, 2024, 7:18 a.m. نویسنده : دسته بندی : آزمایش‌های آزمایشگاهی خاک تعداد بازدید : 41

موضوع مقاله : آزمایش تحکیم خاک

شرح مختصر :

هدف از انجام آزمایش تحکیم خاک تخمین سرعت نشست تحكیمی و میزان نشست در سازه­‌های واقع بر …

→ مطالعه بیشتر
...
تاریخ انتشار : May 26, 2024, 7:18 a.m. نویسنده : دسته بندی : آزمایش‌های آزمایشگاهی خاک تعداد بازدید : 41

موضوع مقاله : آزﻣﺎﻳﺶ CBR (ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎرﺑﺮی ﻛﺎﻟﻴﻔﺮﻧﻴﺎ)

شرح مختصر :

آزﻣﺎﻳﺶ CBR ﻣﺘﺪاول‌ﺗﺮﻳﻦ روش ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺖ نسبی ﺧﺎک‌ﻫﺎ ﺑﺮای راه‌ﺳﺎزی اﺳﺖ. ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده…

→ مطالعه بیشتر
...
تاریخ انتشار : May 26, 2024, 7:18 a.m. نویسنده : دسته بندی : آزمایش‌های آزمایشگاهی خاک تعداد بازدید : 41

موضوع مقاله : آزمایش سه محوری (Triaxial Test)

شرح مختصر :

در آزمايش سه محوری، فشار همه جانبه نماينده فشار جانبی خاک در محل واقعی است و معمولاً معادل مقدار …

→ مطالعه بیشتر
...
تاریخ انتشار : May 26, 2024, 7:18 a.m. نویسنده : دسته بندی : آزمایش‌های آزمایشگاهی خاک تعداد بازدید : 41

موضوع مقاله : آزمایش تک‌ محوری محصورنشده (Unconfined Compression Test)

شرح مختصر :

آزمايش تک محوری يک روش سريع برای تعيين مقاومت زهكشی نشده خاک‌های چسبنده است. اين آزمايش برا…

→ مطالعه بیشتر
...
تاریخ انتشار : May 26, 2024, 7:18 a.m. نویسنده : دسته بندی : آزمایش‌های آزمایشگاهی خاک تعداد بازدید : 41

موضوع مقاله : کایبراسیون آزمایش هیدرومتری

شرح مختصر :

هیدرومتر را با دقت 0.1 گرم وزن کنید. حجم آن را برحسب میلی‌متر می‌توان معادل جرم آن برح…

→ مطالعه بیشتر
...
تاریخ انتشار : May 26, 2024, 7:18 a.m. نویسنده : دسته بندی : آزمایش‌های آزمایشگاهی خاک تعداد بازدید : 41

موضوع مقاله : آزمایش ارزش ماسه ای

شرح مختصر :

استاندارد آزمایش ارزش ماسه ای: AASHTO-T176  هدف آزمایش ارزش ماسه ای این آزمایش به عنوان یک …

→ مطالعه بیشتر
...
تاریخ انتشار : May 26, 2024, 7:18 a.m. نویسنده : دسته بندی : آزمایش‌های آزمایشگاهی خاک تعداد بازدید : 41

موضوع مقاله : دستورالعمل آزمایش نفوذپذیری صحرایی به روش لوفران

شرح مختصر :

روش لوفران در مورد مواد مختلف غیر چسبنده و فرماسیونهای آلتره و در شرایط مختلف هیدروژئولوژیک مورد…

→ مطالعه بیشتر